Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De MIVB neemt haar rol van stedelijke actor op zich door de milieuprestaties te blijven verbeteren en proactief bij te dragen aan de ambities en uitdagingen van Brussel op het gebied van duurzaamheid.

Ze wil de toegankelijkheid van haar diensten ontwikkelen, diversiteit bevorderen en aanzetten tot inclusie en sociale cohesie zowel binnen de onderneming als naar de klanten toe.

Ze draagt voortdurend zorg voor de veiligheid van haar reizigers, haar personeel, derden en voor haar infrastructuur.

Economische uitdaging

Economische uitdaging

Deelnemen aan de investeringen

Deelnemen aan de investeringen

Tijdens de periode 2019-2028 wordt 6,2 miljard geïnvesteerd in een betere mobiliteit voor Brussel. Die grootschalige investeringen worden voor een groot stuk gefinancierd met de jaarlijkse investeringsdotaties die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de MIVB toekent en met de federale steun in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord. Als verantwoordelijk overheidsbedrijf wordt van de MIVB ook verwacht dat ze in de mate van het mogelijke zelf bijdraagt aan de financiering van deze investeringen, dankzij een besparingsprogramma dat berust op de beginselen van goed bestuur en procesoptimalisering.

Milieu-uitdaging

Milieu-uitdaging

Een almaar groenere onderneming

Een almaar groenere onderneming

De MIVB biedt steeds efficiënter openbaar vervoer waardoor de verkeerscongestie en de ermee gepaard gaande vervuiling kan worden verminderd. Door de omschakeling naar vernieuwende en groenere technologieën is reizen met het openbaar vervoer nog milieuvriendelijker geworden.

De MIVB is een verantwoordelijke onderneming die ook de impact van haar activiteiten op de omgeving wil beperken. Haar inspanningen werden in 2020 beloond door de bevestiging van haar ISO 14001-certificering en de toekenning van de Breeam-certificering voor de nieuwe Marconi-stelplaats.

In 2020 zet de MIVB ook de geleidelijke installatie van zonnepanelen op de daken van haar gebouwen voort. Momenteel is dit het geval op de sites Jacques Brel en Schaarbeek. Dit draagt bij aan haar doelstellingen om het energieverbruik terug te dringen.

De omgeving van de site Jacques Brel krijgt ook een nieuwe look door de aanleg van een nieuwe groene ruimte.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Veiligheid staat centraal

Veiligheid staat centraal

Veiligheid staat in al zijn vormen centraal bij de MIVB.

De openbaarvervoersmaatschappij heeft de verantwoordelijkheid om klanten, medewerkers, haar infrastructuur of haar informatiesystemen niet bloot te stellen aan ongevallen of incidenten van welke aard ook (verkeersveiligheid, verwondingen, agressie, spam, gegevensbeveiliging...), zowel binnen de onderneming als op het net.

In 2020 kregen de taken van het veiligheidspersoneel door de pandemie tijdelijk een andere invulling gericht op het controleren van de naleving van de gezondheidsmaatregelen door de klanten.

Bij het globale systeem voor risicobeheer was ook sprake van een bijzondere wending met meer aandacht voor de strikte naleving van de hygiënenormen, met name door het aantal schoonmaakbeurten van voertuigen en infrastructuur te verhogen.

Veiligheid op het net betekent ook het vergroten van de bewustwording bij de gebruikers van het openbaar vervoer en de weggebruikers. De MIVB herinnerde hieraan via verschillende campagnes doorspekt met humor.

De gezondheidscrisis had gevolgen voor de acties die de MIVB al meerdere jaren met gespecialiseerde partners onderneemt om te reageren op de maatschappelijke problemen waarmee ze te maken krijgt, als onderdeel van haar opdracht als openbaar vervoerder. Die acties zijn gericht op verschillende doelgroepen (maatschappelijk kwetsbaren, schoolgaande jeugd, personen met beperkte mobiliteit...), vereisen aanpassing of moeten opnieuw worden uitgevonden.

De MIVB bevestigt opnieuw haar steun aan Plan International waarmee ze samenwerkt om de strijd aan te binden tegen seksuele intimidatie door mondmaskers te koop aan te bieden op haar online verkoopsite, mivbstore.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het net
39
Accessibus
lijnen

De toegankelijkheid van het net

Het net voor iedereen toegankelijk maken is een van de grote doelstellingen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. Daartoe werkt de MIVB nauw samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is er geregeld overleg met het verenigingsleven.

Op de website van de MIVB vinden personen met een beperkte mobiliteit heel wat pagina's met nuttige informatie over de toegankelijkheid van de stations, de meest toegankelijke buslijnen (AccessiBus-principe), bijstand in het station, de TaxiBus-dienst, specifieke vervoerbewijzen en de beschikbaarheid van liften in (pre)metrostations. De beschikbaarheid van liften wordt op een dynamische realtime manier aangegeven op de website en de mobiele app van MIVB.

In 2020 krijgt de rubriek "Toegankelijkheid" van de website er een nieuw document bij. De MIVB publiceert online haar "Gids voor reizigers met een handicap". Deze gids is in drie talen uitgegeven en is ook in gedrukte versie beschikbaar in de KIOSK en BOOTIKs.