De MIVB in vogelvlucht

De MIVB in vogelvlucht

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is een publiekrechtelijke entiteit verbonden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een contract van openbare dienst dat om de vijf jaar de respectievelijke verbintenissen en plichten van beide partijen vastlegt. Het nieuwe contract, ondertekend in 2019, bestrijkt de periode 2019-2023.

De maatschappij wordt beheerd en geleid door de raad van bestuur, het beheerscomité en de bestuurder - directeur-generaal.

Onze visie

Onze visie

Onze visie
Beheersorganen

Beheersorganen

De raad van bestuur

De raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het vastleggen van de begroting van de Maatschappij, het opstellen van de jaarrekeningen, het afsluiten van het beheerscontract met de gewestregering en het toezien op een correcte uitvoering daarvan, en het goedkeuren van collectieve overeenkomsten waarover door de bestuurder - directeur-generaal werd onderhandeld. Het is tevens de raad van bestuur die met de overheden overeenkomsten afsluit, die beslist over contracten en overeenkomsten die de MIVB voor bedragen boven 2.479.000 euro aangaat en die bevoegd is voor alle andere kwesties die niet door andere beheersorganen worden behandeld.

[ Leden van de raad van bestuur ]

Het beheerscomité

Het beheerscomité oefent de hoge bestuurstaken uit van de onderneming. Het stelt aan de raad van bestuur de exploitatiebegroting voor en ziet toe op de uitvoering ervan. Het stelt de jaarrekeningen op, geeft toestemming voor leningen en kredietopeningen, sluit MIVB-contracten af voor bedragen boven 743.680 euro en onder 2.479.000 euro, huurt en verhuurt panden, beslist over aan- en verkoop van vastgoed, stemt in met juridische procedures ...

[ Leden van het beheerscomité ]

Het beheerscomité

De bestuurder - directeur-generaal

De bestuurder - directeur-generaal is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onderneming. In die hoedanigheid voert hij de beslissingen van de raad van bestuur en het beheerscomité uit. Hij plaatst bestellingen en ondertekent MIVB-contracten voor bedragen van maximaal 743.680 euro. Hij ontvangt alle aan de maatschappij verschuldigde bedragen, onderhandelt over collectieve arbeidsovereenkomsten met de vertegenwoordigers van het personeel ...

Structuur van de onderneming
De waarden van de MIVB

De waarden van de MIVB

Onze waarden

Onze waarden

De medewerkers worden uitgenodigd om hun professionele handelwijze af te stemmen op de vijf waarden van de MIVB:


  • Verantwoordelijkheid
  • Aandacht
  • Eenvoud en nauwkeurigheid
  • Betrokkenheid en trots
  • Samen